12-21 พฤศจิกายน 2564
11.00 - 20.00

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

Virtual Expoมีอะไรในงานแฟร์NDE Gallery

12-21 พฤศจิกายน 2564
11.00 - 20.00

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

Virtual Expoมีอะไรในงานแฟร์NDE Gallery

ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2563